Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
Informacija | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Informacija

Pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijai pradinėse klasėse

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

Mokyklos Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Psichologas :

 • Konsultuoja moksleivius, turinčius bendravimo su šeimos nariais, bendraamžiais, mokytojais problemų, stokojančius mokymosi motyvacijos ir sunkiai besiadaptuojančius mokykloje;
 • Konsultuoja tėvus, pedagogas dėl vaiko mokymosi, elgesio sunkumų, psichologinio įvertinimo;
 • Teikia įvairaus pobūdžio rekomendacijas;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Atlieka įvairius kitus su darbo specifika susijusius darbus.

Socialinis pedagogas :

 • Aiškinasi ugdytinių bei jų tėvų socialinių problemų pobūdį, socialinius poreikius;
 • Bendrauja su socialinės pagalbos reikalaujančiais vaikais, jų tėvais;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu;
 • Rūpinasi vaiko mokymosi sąlygomis, moksleivių sveikata, gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 • Organizuoja psichologines, pedagogines, juridines konsultacijas;
 • Palaiko ryšius su vietos bendruomene, su vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis;
 • Pagal įgaliojimus atstovauja vaiko teisėms ir gina jas;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Atlieka įvairius kitus su darbo specifika susijusius darbus.

Logopedas :

 • Išsiaiškina moksleivių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį, numanomas priežastis;
 • Dirbdamas su moksleiviais taiko specialiojo poveikio priemones tarties, kalbėjimo, kalbos, rašymo ir skaitymo trūkumams koreguoti;
 • Konsultuoja tėvus, pedagogus, kaip lavinti vaikų įgūdžius;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Atlieka įvairius kitus su darbo specifika susijusius darbus.

Specialusis pedagogas :

 • Esant reikalui įvertina moksleivio žinių lygį, nustato jo mokymosi sunkumų pobūdį;
 • Organizuoja užsiėmimus, kurių metu lavinamos moksleivio sutrikusios funkcijos, padedama išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų (matematikos, lietuvių k.) medžiagą;
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti/individualizuoti dalykų Bendrąsias programas;
 • Konsultuoja tėvus, pedagogus įvairiais specialiojo ugdymo klausimais, rekomenduoja tinkamiausius moksleiviui ugdymo metodus ir būdus;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Atlieka įvairius kitus su darbo specifika susijusius darbus.