Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Pagalba mokytojams ir tėvams

TĖVAMS

Siūlome Jums, gerbiami Tėveliai, susipažinti su  naujai susikūrusia internetinė svetainė www.mukis.lt, kurioje Jūs rasite daug naudingos informacijos apie profesijas, galėsite drauge su savo atžalomis peržiūrėti ir aptarti trumpus mokomuosius filmukus apie kai kurias profesijas.

www.mukis.lt

MOKYTOJAMS

Temos  galimos su UGDYMUI KARJERA integravimusi

Dalykas Tema galima su UGDYMUI KARJERA integravimuisi
1. Lietuvių kalba ir literatūra Asmenybės savybių raiškos, vidinio konflikto įtaka sprendimams, karjerai (aptarimas remiantis programos literatūriniais kūriniais).
Oficiali situacija – pokalbis dėl darbo. Tinkamos kalbinės raiškos  ir turinio, pokalbio struktūros alternatyvų aptarimas.
Humanitarinių mokslų srities specialybių ir atitinkamų studijų programų aptarimas talkinant karjeros specialistui.
Kalbos tvarkytojo, redaktoriaus, korektoriaus, stilisto laikraščiuose bei leidyklose darbo pobūdis, užduotys, aplinka.
Reklamos specialisto, viešųjų ryšių specialisto, atstovo spaudai darbo pobūdis, užduotys, aplinka.
Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas.
Motyvacinio laiško potencialiam darbdaviui rengimas.
2. Užsienio kalba 1-oji
(anglų)
Pirmosios užsienio kalbos mokymosi pasiekimų, tobulintinų sričių ir įvairių tobulinimo galimybių, jų pritaikymo galimybių karjeros kelyje aptarimas, pavyzdžiai (mokomąja užsienio kalba).
Savęs pažinimui-profesiniam apsisprendimui skirtos nesudėtingos užduoties/testo (internetinės arba atspausdintos versijos) atlikimas klasėje arba namuose bei aptarimas klasėje (mokomąja užsienio kalba).
Profesijų pasaulis. Užsienyje paklausių profesijų, reikalavimų tų profesijų atstovams aptarimas (mokomąja užsienio kalba).
Veiksniai, lemiantys žmogaus profesinį apsisprendimą arba neapsisprendimą. Diskusija.
Patikimų internetinių informacijos šaltinių apie studijas, mokymosi sąlygas, darbo pasaulį (darbo skelbimai) užsienyje aptarimas, naudojimosi įgūdžių demonstravimas (klasėje arba namie
atliekant užduotį – t.t.  informacijos suradimas ir pateikimas)
Pokalbis su potencialiu darbdaviu. Eiga, derybos (mokomąja užsienio kalba).
CV  rengimas (mokomąja užsienio kalba).
Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba).
3. Užsienio kalba 2-oji
(vokiečių, rusų)
Sėkmingos karjeros pavyzdys (žinomo užsienyje gyvenančio sėkmingo asmens karjeros kelio, asmenybės savybių, kitų sėkmės veiksnių aptarimas mokomąja užsienio kalba).
Asmeninės savybės. Pozityvus savo asmeninių gebėjimų, polinkių, pomėgių, asmeninių savybių pristatymas (mokomąja užsienio kalba).
Karjeros planavimo etapų, karjeros plano struktūros aptarimas (mokomąja užsienio kalba)
Įžymių žmonių citatos, aforizmai, liaudies išmintis karjeros tema.  (aptarimas mokomąja užsienio kalba)
Pokalbis dėl savanoriavimo (mokomąja užsienio kalba).
Verslo etikos ypatumai užsienyje (aptarimas mokomąja užsienio kalba
CV  rengimas (mokomąja užsienio kalba).
Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba).
Darbo skelbimų rūšys, skelbimo dėl darbo rengimas (mokomąja užsienio kalba).
Pokalbis dėl darbo (mokomąja užsienio kalba).
4. Matematika Matematikos mokslas profesijų pasaulyje, matematikos žinių ir gebėjimų pritaikymas atliekant įvairias darbo užduotis.
Loginis problemų sprendimo būdas. Etapai. Pritaikymo galimybės karjeros problemų sprendimui.
Finansinių mokslų srities specialybių ir atitinkamų studijų programų aptarimas, lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui
Matematikos specialisto mokslinių tyrimų, inžinerijos, draudimo, gamybos, logistikos vadybos srityse įsidarbinimo galimybės, darbo pobūdis, užduotys, aplinka.
Sistemų analitiko, modeliavimo ir duomenų analizės specialisto, rinkos tyrėjo, analitiko programuotojo, banko darbuotojo darbo pobūdis, užduotys, aplinka.
Ekonometrijos, statistikos, finansų ir draudimo matematikos studijų programų analizė ir profesinių kompetencijų įgijimo, panaudojimo galimybės.
Vidurinio ugdymo dėka įgytos matematinės kompetencijos bei įgyto pasirengimo aukštojo mokslo fizinių ir technologijos mokslų srities studijoms, aptarimas.
5. Biologija Biologijos mokslo pasiekimų vaidmuo darbo ir profesijų pasaulyje.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis mokslo sritimis, biologijos žinių taikymas įvairiame darbe.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų biomedicinos srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis mokslo sritimis, biologijos žinių taikymas įvairiame darbe.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Vidurinio ugdymo dėka įgytų gamtamokslinės ir biologinės kompetencijos bei įgyto pasirengimo aukštojo mokslo biomedicinos ir fizinių mokslų srities studijoms, aptarimas.
6. Fizika Profesijų, kurioms reikia fizikos žinių ir gebėjimų, apžvalga (remiantis prioritetinių fizinių ir  technologijos mokslų plėtotės krypčių aptarimu).
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Mechanikos inžinerijos koleginių ir universitetinių studijų programų lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui.
Bendrojo ugdymo programos dėka įgyto pasirengimo aukštojo mokslo studijoms aptarimas.
7. Chemija Profesijų, kurioms reikia chemijos žinių ir gebėjimų, apžvalga (remiantis chemijos mokslo istorija, moderniųjų technologijų ir biomedicinos mokslų raidos Lietuvoje ir pasaulyje, Lietuvos prioritetinių fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų plėtotės krypčių aptarimu).
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų biomedicinos srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui.
Chemijos pramonės įmonių, naftos perdirbimo įmonių, jų veiklos, darbo vietų, skirtingų atsakomybių darbuotojų darbo pobūdžio apžvalga.
Darbo pobūdžio farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose chemijos analitinėse bei mokslinėse laboratorijose aptarimas
Vidurinio ugdymo dėka įgyto pasirengimo aukštojo mokslo biomedicinos, fizinių mokslų, technologijos srities studijoms, aptarimas.
8. Istorija Karjeros samprata, jos kaita istorijos bėgyje
Profesijų pasaulio, darbo keitimasis, raida istorijos laikotarpių bėgyje, liekamieji senųjų specialybių ir darbo funkcijų elementai, jų reikšmė šiuolaikiniame darbo pasaulyje.
Karjeros teorijų įvairovė, ypatumai,  plėtotė ir aktualumo kaita istorijos bėgyje.
Humanitarinių mokslų srities specialybės ir atitinkamos studijų programos. Lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui.
Istorijos specialisto moksliniame institute, archyve  ir kitose atminties institucijose, muziejuje, bendrojo lavinimo mokykloje ir kt. darbo pobūdis, užduotys, aplinka.
Vidurinio ugdymo dėka įgytos istorijos dalykinės kompetencijos, jos pritaikomumo karjeros kelyje, pasirengimo aukštojo mokslo humanitarinės srities studijoms, aptarimas.
9. Geografija Karjeros samprata ir ugdymo karjerai ypatumai skirtingose šalyse (apžvalga talkinant karjeros specialistui)
Darbo pasaulio, verslo etikos ypatumai skirtingose šalyse.
Geografijos, hidrologijos ir okeanografijos, meteorologijos ir hidrologijos, socialinės ekonominės geografijos studijų programų lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui
 Geografijos specialisto ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje darbo pobūdis, užduotys, specifika.
Geografijos specialisto gamtos, aplinkos apsaugos departamentuose, Jūrinių tyrimų centre, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniuose darbo pobūdis, užduotys, specifika.
Vidurinio ugdymo dėka įgytos geografijos dalykinės kompetencijos, jos pritaikomumo karjeros kelyje, pasirengimo aukštojo mokslo humanitarinės srities studijoms, aptarimas.
10. Informacinės technologijos  Informacinių technologijų svarba, įvairios panaudojimo galimybės asmeninės karjeros valdyme (plėtojant visas karjeros kompetencijas ir siekiant užsibrėžtų tikslų)
Patikimos informacijos šaltiniai internete savęs pažinimui – testai, jų įvairovė ir naudojimasis jais – praktinių įgūdžių įtvirtinimas.
Informacijos apie profesijas internete atrankos kriterijai. ir paieška naudojant raktinius žodžius. Patikimos informacijos apie pasirinktą profesiją/specialybę savarankiškas rengimas.
Patikimi informacijos šaltiniai internete apie studijas, mokymosi galimybes Lietuvoje, įgūdžių įtvirtinimas surandant informaciją apie tam tikras studijų programas, lyginant ir vertinant informaciją.
Patikimos informacijos šaltiniai internete darbo pasaulio pažinimui – darbo skelbimai, jų analizė ir aptarimas (reikalavimai kandidatui, darbo pobūdžio ir sąlygų aprašymas, kt.). Darbo pasiūlymų patikimumo atrankos kriterijai. Paieška naudojant raktinius žodžius – įgūdžių įtvirtinimas.
Informatikos studijų programų lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui. Informatikos specialisto įsidarbinimo galimybės, reikalingos asmeninės savybės, darbo užduotys, specifika.
Tradicinė ir netradicinė darbo paieška naudojant IT (tradicinė-ieškant darbo skelbimų ir netradicinė – pageidaujamų potencialių darbdavių, įmonių paieška internete). Informacijos apie įmones, jų veiklą, produkciją paieška naudojant.
Kreipimasis dėl darbo naudojant IT – el. laiško potencialiam darbdaviui siuntimo etika, kreipimosi teksto rašymas, reikalavimai siunčiamiems dokumentams (šriftas, formatavimas), nuotraukos į CV įkėlimas, asmeninio portfolio elektroninės versijos siuntimo galimybės, praktinių įgūdžių įtvirtinimas.
11. Technologijos Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą)
Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą)
Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą)
Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko programą)
12. Kūno kultūra Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gebumų, karjeros galimybių šioje srityje pristatymas
Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gebumų, karjeros galimybių šioje srityje pristatymas
Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gebumų, karjeros galimybių šioje srityje pristatymas
Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gebumų, karjeros galimybių šioje srityje pristatymas
13. Dorinis ugdymas (etika, tikyba) Žmogaus asmenybės aspektai: dvasinis, psichinis, protinis, emocinis ir fizinis, jų kaita bręstant, dermė ir įtaka karjerai kaip visą gyvenimą trunkančiam asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių visumai.
Socialinės aplinkos ir socialinių vaidmenų įtaka žmogaus karjeros sprendimams. Galimų socialinių vaidmenų apžvalga asmenybės raidos bėgyje.
Asmens laisvė ir atsakomybė karjeros kelyje.
Laiko planavimas. Tu – savo laiko šeimininkas.
Asmeninės karjeros sėkmės/nesėkės vertinimo kriterijai. Diskusija talkinant karjeros specialistei.
Asmeninės vertybės ir profesinės/darbinės veiklos pasirinkimas.
Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė karjeros kelyjeDarbdavių labiausiai vertinamos savybės (talkinant karjeros specialistei)
14. Meninis ugdymas (muzika, dailė, teatras, šokis) Menininko karjeros pavyzdžių pristatymas, aptarimas/diskusija.
Karjeros kelio idėjos raiška menine forma. Praktinė veikla ir aptarimas.
Pasirinktų meninės srities specialybių ir atitinkamų studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. Įsidarbinimo galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, asmeninių savybių pristatymas.
Pasirinktų meninės srities specialybių ir atitinkamų studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. Įsidarbinimo galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, asmeninių savybių pristatymas.
15. Ekonomika ir verslas Verslininkui reikalingos savybės, gebėjimai bei jų tobulinimo galimybės.
Savo verslo organizavimo būdai ir galimybės Lietuvoje
Pasirinktų studijų programų ir karjeros perspektyvų pristatymas

 Medžiagą svetainei paruošė Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo karjerai konsultantė
Asta Norkienė

UGDYMO KARJERAI FILMUKAI,

KURIUOS KLASIŲ VADOVAI, MOKYTOJAI DALYKININKAI GALI PRITAIKYTI SAVO PAMOKOSE

Karjeros planavimo filmukai