Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
Raštinė: 8(46)346109
Faksas: 8(46)345910
El. p.: mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

LAISVOS DARBO VIETOS

Įstaigos pavadinimas:
Klaipėdos Gedminų progimnazija, įstaigos kodas 190444130
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas).
Darbo vieta (miestas):
Gedminų g. 3, LT – 94167 Klaipėda
Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

3. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžių dirbant „MS Excel“, „MS Word“ programomis.

5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

6. Mokėti ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos šalių kalbą.( anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.)

7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumai:

1. Patirtis kuruojant gamtamokslių ir tiksliųjų mokslų mokymų programų įgyvendinimą.

2. Dalyvavimas projektinėje veikloje.

Funkcijos:
Organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, sudaryti kuruojamų darbuotojų tarifikacijos sąrašus, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis:
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (priedas 2).

5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

6. Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentai priimami :
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, Klaipėdos Gedminų progimnazijos raštinėje, adresu Gedminų g. 3, Klaipėda. Pretendentas dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.
Pranešimas pretendentams:
Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.
Pretendentų atrankos būdas:
Testas žodžiu (pokalbis)
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Telefonas pasiteirauti – (8 46) 346109 arba 8 699 84843 informacija apie mokyklą –www.gedminai.lt; el. p. mokykla@gedminai.lt
Skelbimas galioja iki:
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

Darbo pobūdis:

Organizuoja ūkio personalo darbą ir kontrolę, vertina ūkio darbų rezultatus; užtikrina įstaigos aprūpinimą būtinomis darbo ir veiklos priemonėmis, atsako už ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą, atsargas, vykdo materialinių vertybių būklės priežiūrą, kontroliuoja ekonomišką naudojimą, dalyvauja jam perduotų materialinių vertybių inventorizacijose, nurašo susidėvėjusį inventorių; nuolat vykdo pastato, patalpų, aplinkos priežiūrą pagal higienos normų, saugumo, priešgaisrinės saugos reikalavimus, organizuoja patalpų remontą; rūpinasi įrenginių tinkamu ir saugiu eksploatavimu; vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, rengia ataskaitas; atsako už darbų, civilinę ir priešgaisrinę saugą; rengia ūkio dalies tvarkomuosius, informacinius dokumentų projektus, pildo darbo laiko apskaitos grafikus ir žiniaraščius, rengia ūkio darbuotojų tarifikacijos projektus, sudaro darbo ir atostogų grafikus, vykdo jų kontrolę, tiria nelaimingus atsitikimus ir kt.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo vietos adresas: Gedminų g. 3, Klaipėda 94167

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą;
 2. mokėti naudotis IT bei jų programomis „MS Office“ paketu, „Internet Explorer“;
 3. žinoti švietimo įstaigos vykdomos veiklos ypatumus;
 4. gebėti analizuoti prekių ir paslaugų rinką, įvertinti kainas;
 5. geri dokumentų valdymo įgūdžiai;
 6. sąžiningumas, atsakingumas;
 7. mokėti savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Gyvenimo aprašymas;
 5. Galima pateikti motyvacinį laišką bei buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pageidavimus pateikti: elektroniniu paštu. Dokumentus siųsti el. pašto adresu: mokykla@gedminai.lt su nuoroda „Pradinių klasių mokytojas/-a“ arba atnešti į progimnazijos raštinę iki 2017 m. birželio 20 d. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS

 

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas matematikos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
 • komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo vietos adresas: Gedminų g. 3, Klaipėda 94167

 

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Gyvenimo aprašymas;
 6. Galima pateikti motyvacinį laišką bei buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pageidavimus pateikti: elektroniniu paštu. Dokumentus siųsti el. pašto adresu: mokykla@gedminai.lt su nuoroda „Matematikos mokytojas“ arba atnešti į progimnazijos raštinę iki 2017 m. birželio 23 d. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ ISTORIJOS MOKYTOJO/OS PAREIGOMS

 

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas istorijos bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
 • komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 • komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo vietos adresas: Gedminų g. 3, Klaipėda 94167.

 

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Gyvenimo aprašymas;
 6. Galima pateikti motyvacinį laišką bei buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pageidavimus pateikti: elektroniniu paštu. Dokumentus siųsti el. pašto adresu: mokykla@gedminai.lt su nuoroda „Istorijos mokytojas/-a“ arba atnešti į progimnazijos raštinę iki 2017 m. birželio 23 d. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO/OS PAREIGOMS

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgytas edukologijos (pradinio ugdymo pedagogikos) bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija;
 •  darbo patirtis su spec. poreikių turinčiais vaikais;
 •  informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
 •  komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 •  komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);
 •  gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 •  gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Darbo sutarties rūšis: neterminuotaDarbo vietos adresas: Gedminų g. 3, Klaipėda 94167

Reikalingi dokumentai:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
5. Gyvenimo aprašymas;
6. Galima pateikti motyvacinį laišką bei buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pageidavimus pateikti: elektroniniu paštu. Dokumentus siųsti el. pašto adresu: mokykla@gedminai.lt su nuoroda „Pradinių klasių mokytojas/-a“ arba atnešti į progimnazijos raštinę iki 2017 m. gegužės 26 d. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.