Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Naujienlaiškis


Naujienlaiškis: aktuali 2018-2019 m. m. informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

Klaipėdos Gedminų progimnazija

fasadas

 

Gedminų komanda – Lietuvos mokyklų žaidynių nuaglėtoja

    Rugsėjo 18 d. Valdovų rūmuose vyko iškilmingas Lietuvos mokyklų žaidynių apdovanojimas, kuriame buvo apdovanotos šių žaidynių mokyklos nugalėtojos ir prizininkės. 30 mokyklų komandų, kurios geriausiai pasirodė bendroje žaidynių įskaitoje, atiteko piniginiai prizai iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto skirto 15 tūkstančių eurų vertės prizinio fondo.

    Mūsų progimnazijos sportininkų komanda žaidynėse tapo progimnazijų ir pagrindinių mokyklų pirmos grupės NUGALĖTOJA. Sveikiname  mokinius, dalyvavusius 2017-2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynėse, mokinius ruošusius kūno kultūros mokytojus Nijolę Triuškienę bei Mindaugą Krakį!

    Iškilmingoje ceremonijoje moksleivius sveikino sporto legendos: disko metikas Romas Ubartas, dviratininkas Gintautas Umaras, iš JAV atvykusi lengvatletė Laimutė Baikauskaitė, kurios 1500 metrų bėgimo Lietuvos rekordas galioja iki šiol, bei Seule žirginio sporto varžybose dalyvavęs Raimundas Udrakis.

    Kasmet Lietuvos mokyklų žaidynėse dalyvauja apie 200 tūkstančių moksleivių. Žaidynes organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, savivaldybės ir mokyklos.

Duok 5 popiežiui

Gyvename labai įdomiu laikotarpiu. Istoriniai įvykiai seka vienas kitą. Ne išimtis ir šis rugsėjis. Į Lietuvą atvyksta popiežius Panciškus. Prie šio džiugaus laukimo prisijungė ir Gedminiečiai. Pradinukai sudalyvavo Ateitininkų federacijos akcijoje „Duok 5 popiežiui“. Visi norintys galėjo ant popieriaus lapo palikti savo delno atspaudą. Iš jų grafikos dizainerė Gabija Platūkytė sukūrė stilizuotą Lietuvos žemėlapį, kuris, kaip dovana nuo viso Lietuvos jaunimo, bus įteiktas Popiežiui Pranciškui vizito metu.

Penktokai per istorijos, etikos, tikybos pamokas susipažino su popiežiškosios institucijos istorija, domėjosi popiežiaus Pranciškaus asmenybe. Pamokose įgytas žinias pasitikrinome viktorinoje „Laukiame popiežiaus Pranciškaus“. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis. Viktoriną organizavo ir vaikus ruošė istorijos mokytoja Indrė Baldinienė,tikybos mokytoja Reda Kadžiulienė ir etikos mokytoja Algina Plūkienė.

„Learning Differently!“

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekte Nr. 2018-1-LT01-KA229-047007 „Learning Differently!“ (truks nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.) Šiam projektui įgyvendinti skirta 110 448 eurų dotacija.

 

Projekto koordinatorius – Klaipėdos Gedminų progimnazija

Projekto partneriai:

* Scoala Gimnaziala nr.17 Botosani (Botosani, Rumunija)

* Osnovna škola Pušća (Donja Pušća, Kroatija)

* Szkola Podstawowa nr 5 in Bilgoraj (Biłgoraj, Lenkija)

* Vtoro OU „Nikola I. Vapcarov“ (Varna, Bulgarija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Asta Jankauskienė

 

Projekto aprašymas

Šio projekto tikslas yra geriau suprasti ugdymo įvairovę, pasidalyti gerąja patirtimi ir ją praktiškai pritaikyti, kuriant lanksčią daugiakultūrę paramą rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymui visų dalykų pamokose, naudojant inovatyvius metodus, strategijas bei priemones. Projektu siekiama pagerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Mokymasis tarptautinėje komandoje suteiks daugiau galimybių išbandyti skaitymo ir rašymo gebėjimams ugdyti padedančių metodų, perims gerąją bendraamžių patirtį, padės geriau dalyviams įvertinti savo žinias bei gebėjimus, atrasti sau tinkančias mokymosi strategijas, būdus, išlaisvinti savo kūrybiškumą. Šių veiklų metu užsimegs glaudūs bendravimo ryšiai – bus daugiau galimybių tobulinti užsienio kalbos žinias, prasiplės kultūrinis akiratis, bus ugdoma tolerancija kitoms kultūroms. Labai svarbu, kad partnerės mokyklos inovatyviai ir efektyviai ugdys skaitymo ir rašymo gebėjimus, taip pat projekto veiklos bus nukreiptos į kitų kultūrų pažinimą, siekiama ugdyti mokinių tolerantiškumą kitoms kultūroms, padėti mokiniams įsisąmoninti savosios, nacionalinės, ir Europos kultūros prasmę, tapti aktyviais Europos piliečiais, besirūpinančiais jos puoselėjimu ir išsaugojimu ateities kartoms.

Mokiniai skaitymo ir rašymo gebėjimus tobulins dalyvaudami šiose veiklose: mokymosi veiklos mokykloje ir tarptautiniu lygiu, kurs numatytus pristatymus, medžiagą naujienlaiškiams; kurs, gamins kinestetines mokymo priemones, edukacines erdves, dalyvaus projekto pamokose, jų aptarimuose, bendruomenės renginiuose; atliks kūrybinius darbus; dalysis idėjomis, kaip tobulinti projekto veiklas; vykdys sklaidą mokyklos, miesto/regiono mokiniams bei mokytojams.

Tarptautinis mokyklų bendradarbiavimas leis mokytojams patobulinti profesines kompetencijas, projekto metu pasidalijus gerąja patirtimi, sukūrus paveikias mokymosi priemones, interaktyvias užduotis padės įgalinti mokinius tapti aktyviais, atsakingais mokymo(si) proceso dalyviais.

Labai svarbu ir tai, kad tarptautiniame bendradarbiavime dalyvaus ir mokinių tėvai, kartu kurs mokymosi priemones bet ir prisidės prie vaikų kultūrinio lavinimo, skaitymo skatinimo.

Projekto metu bus sukurtas el. metodinis leidinys „Mokau(si) kitaip“, parengta el. priemonė – idėjų bankas „Erdvė augti“, pagamintos kinestetinės mokymo priemonės (iš medžiagos, medžio, kartono, siūlų, molio, gamtinių medžiagų) – žodyno turtinimui, raštingumo, teksto kūrimo gerinimui, kūrybiškumo ugdymui., parengtas interaktyvių užduočių rinkinys skaitymo ir rašymo gebėjimams gerinti, mokinių kūrybinių darbų almanachas „Augame kartu“, Naujienlaiškiai, kuriuose bus publikuojama informacija apie projekto veiklas, rezultatus, kuriamus produktus, poveikį dalyviams. Vyks gimtosios, užsienio kalbų, menų, istorijos, IKT, pradinio ugdymo pamokos, kuriose bus taikomos skaitymo ir rašymo strategijos, metodai, projekto metu sukurtos užduotys, priemonės.

Projekto bendravimo ir sklaidos erdvė – TwinSpace.

 

 

 

 

Human Rights: Promoting Citizenship

Progimnazija laimėjo finansavimą dalyvauti Šiaurės ministrų tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtoje Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje, Nordplus Junior paprogramės projekte NPJP-2018/10332 „Human Rights: Promoting Citizenship“. Šiam projektui įgyvendinti skirta 29 740 eurų dotacija.

Projekte dalyvaus 3 švietimo įstaigos iš Švedijos, Norvegijos bei Lietuvos.

Projekto koordinatorius – Klaipėdos Gedminų progimnazija (Lietuva)

Projekto partneriai:

  • Hammar secondary school (Švedija)
  • Hoyland secondary school (Norvegija)

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – Kristina Rudelienė

Projektas truks dvejus metus: nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. gegužės mėn.

Projekto aprašymas

Projektas „Žmogaus teisės: pažadinkime pilietiškumą“ padės 3 Šiaurės šalių mokykloms (Norvegijos, Švedijos ir Lietuvos) įgyvendinti teigiamus pokyčius, supažindinant mokinius su žmogaus teisių vertybėmis, principais, jų gynimo svarba, sudarant sąlygas mokiniams ugdyti(s) prigimtinį asmens poreikį aktyviai veikti, analizuoti kultūrinę, etninę, socialinę įvairovę.

Projekto metu mokiniai susipažins su žmogaus teisėmis; atliks tyrimus, apklausas, kaip žmogaus teisės suvokiamos, ginamos skirtingose kultūrinėse aplinkose. Mokiniai pagilins žinias apie šalių kultūrinį paveldą, vertybes, socialinę, kalbų įvairovę ir panašumus. Projekto dalyviai taps bendraamžių švietėjais: savo mokyklų mokiniams ves praktinius užsiėmimus, supažindins su žmogaus teisėmis, jų gynimo svarba.

Projekto metu įvyks trys mobilumo veiklos: jų metu mokiniai susipažins su projekto  šalių kultūra, įvairių požiūrių ir vertybių skirtumais, žmogaus teisių gynimo situacija, pristatys savo parengtus pristatymus, susitiks su visuomenės veikėjais ar jaunimo organizacijų atstovais, kartu aptars su žmogaus teisių gynimu susijusius klausimus, dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse kurs socialines reklamas, skatinančias atkreipti visuomenės dėmesį į žmogaus teisių gynimo svarbą.

Projekto veiklos bus integruotos į mokymo procesą – anglų, gimtųjų kalbų, istorijos, geografijos, muzikos, šokio pamokas.

Mokytojams tarptautinis bendradarbiavimas suteiks galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, taikant švietimo inovacijas, efektyvius mokymo metodus, patobulinti ugdymo proceso organizavimo, kultūrinio pažinimo, kalbinę, socialinę, bendradarbiavimo kompetencijas.

Projektas „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mūsų progimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekte „Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti, būti“ Nr. 2018-1-LT01-KA101-046837. Projektui įgyvendinti skirta dotacija – 23 256 EUR.

Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto koordinatorė ir kontaktinis asmuo progimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Jankauskienė.

Projekte dalyvaus progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Stasiulienė, 8 mokytojai, kurie ieškos profesinio meistriškumo paslapčių, mokysis, bendradarbiaus su Europos mokytojais Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Graikijoje, Maltoje, Airijoje.
Tarptautinių kursų, darbo stebėjimo metu mokytojai susipažins su kitų šalių pamokoje taikomais pažangiais, efektyviais mokymo metodais, mokinių motyvavimo, mokymosi tyrinėjant, integralaus mokymo, lyderystės skatinimo metodais, būdais, siekiant geresnių mokymosi rezultatų, ugdymo proceso planavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo principais.

Projekto tikslai:
1. Mokyklos administracijai įgyti patirties vystant progimnaziją kaip gyvąją organizaciją ir teikiant savalaikę pagalbą mokytojams.
2. Tobulinti mokytojų gebėjimus taikyti pažangius, netradicinius mokymo metodus ir būdus, siekiant tinkamai atliepti kiekvieno mokinio poreikius bei galimybes ir gerinant jų mokymo(-si) motyvaciją bei rezultatus.
3. Įgyti praktinės patirties ir žinių, reikalingų sėkmingai taikyti progimnazijoje Valdorfo pedagogikos elementus.
4. Pasiruošti progimnazjoje diegti dalyko ir anglų kalbos mokymą nuo 7 klasės.
5. Suteikti mokytojams, administracijos atstovams galimybę kelti kvalifikaciją, tobulinant užsienio kalbos gebėjimus, tarpkultūrinę bei komunikacinę kompetencijas.
6. Integruoti užsienio šalių praktiką į veiklos programą, ugdymo turinį, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus.

* Projektas yra finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
* Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

POP STUDIJA

Mieli Tėveliai, mūsų mokykloje (Gedminų progimnazijoje) jau 6 metai vyksta šiuolaikinio dainavimo būrelis Pop studija, į kurią kviečiami (muzikinę klausą turintys) Jūsų vaikučiai!

Dainorėliai susipažins su taisyklingo dainavimo pradžiamoksliu, įvairiais muzikos stiliais, kūrybišku jų atlikimu. Taip pat mokysis dainelėms pritarti grodami perkusiniais, ritminiais instrumentais, susipažins su savo kūno kalba, scenos kultūra, mokysis dirbti vienoje komandoje, susiras naujų draugų. Mažųjų laukia daug įsimintinų akimirkų, renginių, koncertų!

Visi norintys (1-8 kl.) išmėginti savo jėgas dainavime laukiami rugsėjo 8 d. (penktadienį) – (13.50 val.) aktų salėje, suderinsime būrelio grafiką. Repeticijas pradėsime jau nuo rugsėjo 11 d., repetuosime 2 kartus savaitėje. Iki greito!

Pagarbiai, Mokytoja Edita

„eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai 2018

Rugpjūčio 27 dieną Vilniuje vyko programos „eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai. Renginys skirtas apdovanoti tiek mokytojus, tiek mokyklas, aktyviausiai įgyvendinančius Europos Komisijos inicijuotos programos „eTwinning“ projektus. „eTwinning“ programa šiais metais švenčia 13-us savo gyvavimo metus. Programos tikslas – skatinti mokyklas iš Europos šalių bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, juos kartu įgyvendinti ir dalintis gerosiomis patirtimis.

Renginyje sveikinimo žodį tarė Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Dr. Giedrius Viliūnas.

I-oji apdovanojimų dalis skirta apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertintus mokytojus, vykdžiusius Europos Komisijos inicijuotos programos „eTwinning“ projektus 2017-2018 mokslo metais. Nacionalinis kokybės ženklelis suteikiamas mokytojams, kurie vykdo puikius projektus programoje „eTwinning“, ir jis parodo, kad projektas pasiekė tam tikrą kokybės standartą mūsų šalyje. Suteikta 201 nacionalinis kokybės ženklelis daugiau kaip 120 mokytojų. Mūsų mokyklai atiteko net 4 Nacionaliniai kokybės ženkleliai: pradinių klasių mokytojai Daivai Remeikienei – už projektą „Sharing experiments“, anglų kalbos mokytojai Vitai Uždanavičienei – už projektą „Let‘s learn English together!“, informacinių technologijų mokytojui Gediminui Jonauskui bei direktoriaus pavaduotojui ugdymui Sauliui Rudeliui – už projektą „ANEN“.

Švietimo mainų paramos fondas kvietė mokytojus, įgyvendinančius „eTwinning“ projektus, teikti paraiškas Nacionaliniam kokybės ženkleliui ir dalyvauti „Geriausios Lietuvos „eTwinning“ mokyklos 2018“ konkurse. Konkurso tikslas – atrinkti geriausius Lietuvoje „eTwinning“ mokyklų bendradarbiavimo projektus ir viešinti „eTwinning“ projektų rezultatus, dalyvavimo juose mastą bei naudą. Kategorijoje „12–15 metų mokiniai“ „Geriausios Lietuvos „eTwinning“ mokyklos 2018“ konkurse laimėjo mūsų projektas „ANEN“. Šiame projekte dalyvavusiems mokiniams įteiktas kvietimas į dviejų dienų mokinių stovyklą „PROFESIJŲ PASAULYJE“ š.m. rugsėjo 20-21 dienomis Vilniuje.

Taip pat mūsų mokyklai įteiktas ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“.

Ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla“ – pripažinimas mokykloms, dalyvaujančioms programoje „eTwinning“. Šiuo nauju ženkleliu programa „eTwinning“ siekia suteikti pripažinimo bei pasidžiaugti ne pavieniui dirbančių programos „eTwinning“ dalyvių, bet tos pačios mokyklos mokytojų ir vadovų komandų veikla, atsidavimu bei darbu. Programos „eTwinning“ mokyklos vardo esmė – tai augimas ir kelionė pirmyn su pasiekimais, kuriuos galima objektyviai įvertinti. Tai ne konkursas, o labiau pažanga: perėjimas nuo vieno lygio į kitą.

Mokymo(si) veiklos Norvegijoje

Birželio 18 – 22 dienomis Gedminų progimnazijos komanda, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo ugdymui Sauliaus Rudelio, dalyvavo paskutiniame programos „Erasmus+“  2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „ACTIVE in NATURE, ENJOYING the NATURE!“ susitikime Norvegijoje – Engerdal barne-og ungdomsskole mokykloje. Mokymo(si) veiklų metu mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo veiklose mokykloje, Blokkodden laukinės gamtos muziejuje bei Gutulia nacionaliniame parke, kuriame išbandė projekto metu sukurtą gido programėlę Android išmaniesiems įrenginiams, skirtą kiekvienos šalies partnerės nacionaliniam parkui pažinti.

Mokytojai susipažino su Norvegijos švietimo sistema, dalijosi gerąja patirtimi organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą: diskutavo apie mokymo metodus, pamokos vedimo formas, edukacines aplinkas, apžvelgė nuveiktus darbus, pristatė projekto metu sukurtus galutinius produktus vietos bendruomenei.

Komandos nariai, visą savaitę mokydamiesi daugiakultūrinėje aplinkoje, įtvirtino bendradarbiavimo, komunikavimo užsienio kalba įgūdžius, pažino Norvegijos gamtą bei kultūrą.

Mokymo(si) veiklų akimirkos

https://www.youtube.com/embed/47mD0m9l3Fg

Šis projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšų, remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą

Biblioterapija „Aukso pieva“

Klausantis skaitymų iš Č. Milošo romano „Isos slėnis“, kiekvienam iškilo savi vaizdiniai: gimtieji namai, jaukūs vienkiemiai, upės vingis, obelų sodai, saulėje nokstantys pomidorai, kūrenamos krosnies kvapas ir žmonės…

Mintimis vaikščiojom po „aukso pievą “, kurią turi kiekvienas. Ji gyva, žydinti ir galinti pamaitinti kiekvieną užklydusį. Ši pieva saugo gyvybės jėgą, net jeigu viskas aplinkui griūva. Yra tokių dalykų, kurie nesunaikinami, o perduodami iš kartos į kartą per kraują, mintis ir sugrįžta sapnuose. Todėl, kai pritrūksta jėgų, nuolat grįžtame į savo   „aukso pievą“, kur trykšta gyvybės šaltinis. Mes esame šios pievos augmenija, nors svajonės žlunga, svajotojai pražūva, mūsų sielos esmė stebuklingai lieka gyva ir atgaivinama to, kas nesunaikinama.

Gėris niekada neišnyksta, jis įsismelkia į pasąmonę ir kartais prasiveržia, tada regime „aukso pievą“, joje mes jaučiamės saugūs ir ramūs…