Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/gedminai/domains/gedminai.lt/public_html/n/wp-config.php on line 90
Ugdymas karjerai | Gedminų progimnazija
Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:
Ugdymas karjerai

Klaipėdos Gedminų progimnazija

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ
UGDYMO KARJERAI MODELIS

 

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis – tai mokiniams skirtos karjeros paslaugų sistemos turinio ir funkcionavimo principų aprašymas.

Modelio tikslai:

  • apibrėžti karjeros paslaugų sistemos misiją, viziją, principus, tikslus ir uždavinius, nustatyti tikslines grupes;
  • aprašyti karjeros paslaugų siektinus rezultatus;
  • aprašyti karjeros kompetencijas, jų ugdymą, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną;
  • nustatyti karjeros paslaugų sistemos organizavimo, valdymo ir finansavimo pagrindinius principus bei Modelio diegimo etapus.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.
Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti.
Karjeros konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu ir darbo paieška.Karjeros koordinatorius – karjeros specialistas, koordinuojantis bei teikiantis karjeros paslaugas konkrečioje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje.
Karjeros paslaugų sistema – organizuotų poveikio priemonių, skirtų padėti asmenims sąmoningai rinktis švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą, visuma. Karjeros paslaugas sudaro: ugdymas karjerai, karjeros konsultavimas, karjeros informavimas (kartu su profesiniu veiklinimu) ir susijusios į(si)vertinimo bei darbo paieškos priemonės. Šios sistemos veikimo pagrindą sudaro karjeros paslaugų teikėjų ir dalyvių sąveika bei šių paslaugų koordinavimo, organizavimo ir finansavimo mechanizmai.

Pagrindiniai Modelio elementai

Karjeros paslaugų sistemos misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.
Karjeros paslaugų sistemos vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

MOKINIŲ KARJEROS KOMPETENCIJOS

 

Karjeros kompetencijos

1. Savęs pažinimas

2. Karjeros galimybių pažinimas

 

3. Karjeros planavimas

4. Karjeros įgyvendinimas

Siekiami rezultatai

1.1. Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis. 2.1. Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.2.3. Pažinti kintantį darbo pasaulį. 3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.3.2. Priimti karjeros sprendimus.3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą. 4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.4.3. Tikslingai ieškoti darbo.
 
KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMO LYGIAI
 
Karjeros kompetencijų ugdymo lygiai Bendrojo ugdymo programos Profesinio mokymo programos
1 lygis pradinio ugdymo programa (1–4 klasių mokiniams)
2 lygis pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5–8 klasių mokiniams)
3 lygis pagrindinio ugdymo programos antroji dalis (9–10 klasių mokiniams) profesinio mokymo programa, skirta asmenims, neturintiems pagrindinio išsilavinimo
4 lygis vidurinio ugdymo programa (11–12 klasių mokiniams) profesinio mokymo programa, skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik kvalifikaciją;profesinio mokymo programa, skirta asmenims, siekiantiems kartu su kvalifikacija įgyti ir vidurinį išsilavinimą;profesinio mokymo programa, skirta asmenims, jau turintiems vidurinį išsilavinimą, bei suaugusiesiems, siekiantiems įgyti arba tobulinti turimą profesinę kvalifikaciją

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE (SIŪLOMA)

 

Bendrojo ugdymo programos:

pradinio ugdymo programa (1–4 klasių mokiniams) pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5–8 klasių mokiniams) pagrindinio ugdymo programos antroji dalis (9–10 klasių mokiniams) vidurinio ugdymo programa (11–12 klasių mokiniams)
Rekomenduojamas karjeros kompetencijų ugdymo integravimas į dalykų programų turinį Karjeros kompetencijų ugdymas integruojamas į pasaulio pažinimo dalyką ir kitus dalykus Karjeros kompetencijų ugdymas integruojamas į visų dalykų programų turinį (ypač etikos, technologijų ir kt.) Karjeros kompetencijų ugdymas integruojamas į visų dalykų programų turinį  (ypač ekonomikos, psichologijos, etikos, technologijų ir kt.) Karjeros kompetencijų ugdymas integruojamas į visų dalykų (ypač pasirenkamuose ir/ar privalomuoseekonomikos, psichologijos, etikos, technologijų ir kt.)
Rekomenduojama ugdymo karjerai kaip atskiro karjeros kurso apimtis Bendra apimtis mokslo metams – ne mažesne kaip 5 val. 5–8 klasių karjeros ugdymo programos apimtis (be profesinio veiklinimo) ne mažesne kaip  – 40 val. per 4 metus 9–10 kl. karjeros ugdymo programos apimtis – ne mažesne kaip 32 val. per dvejus metus 11–12 kl. karjeros ugdymo programos apimtis – ne mažesne kaip 32 val. per dvejus metus
Karjeros kompetencijų ugdymo lygis 1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis
Paslaugos teikėjai Mokytojai Mokytojai,karjeros specialistai Mokytojai,karjeros specialistai Mokytojai,karjeros specialistai