Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
Raštinė: 8(46)346109
Faksas: 8(46)345910
El. p.: mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:

Ugdymo karjerai paslaugų vykdymas

  UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ VYKDYMO KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOJE POBŪDIS (2016 – 2017 m. m.)

UŽ UK VEIKLĄ ATSAKINGAS ADMINISTRACIJOS VADOVAS – Jurgita Alčausienė

Pagrindinės karjeros koordinatoriaus veiklos/funkcijos (konkrečioje mokykloje):

1.1. koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną savo mokykloje;

1.2. koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą savo mokykloje – aptarti su UK koordinatoriumi metinį ugdymo karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą, organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir teikti kitas karjeros paslaugas;

UGDYMO KARJERAI KONSULTANTĖ – Asta Norkienė

2. Pagrindinės karjeros kuratoriaus (už UK veiklą atsakingo administracijos vadovo) veiklos/funkcijos:

2.1. sudaryti metinį ugdymo karjeros paslaugų teikimo planą;

2.2 konsultuoti karjeros paslaugų teikimo klausimais mokyklų mokytojus, tėvus,  su karjeros paslaugų teikimu susijusius specialistus (psichologą, spec. pedagogą);

2.2. supažindinti mokinius su ugdymo karjerai paslaugomis mokykloje, mieste, konsultuoti juos  ugdymo karjerai klausimais;

2.3. pildyti, tvarkyti, prižiūrėti mokyklos internetinės svetainės skiltį „UGDYMAS KARJERAI“

MOKTOJAI, KLASĖS VADOVAI

3.  Pagrindinės visų mokytojų (ir ypač klasių vadovų/auklėtojų) veiklos/funkcijos karjeros paslaugų srityje:

3.1. integruoja ugdymą karjerai į savo dėstomus dalykus, ugdo karjeros kompetencijas susijusias su savo dėstomu dalyku; ugdo karjerai svarbias bendrąsias kompetencijas;

3.2. pagal savo veiklos sritį tam tikru mastu prisideda prie karjeros specialistams numatytų veiklų/funkcijų atlikimo;

3.3. padeda, skiria ypatingą dėmesį mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra žemas.

PSICHOLOGAS – Rasa Perminienė

4. Pagrindinės mokyklų psichologų veiklos/funkcijos karjeros paslaugų srityje:

4.1. vesdami psichologijos kursą į jį integruoja susijusių karjeros kompetencijų ugdymą;

4.2. vykdo mokinių karjeros įvertinimą specialiomis diagnostinėmis priemonėmis, interpretuoja ir aptaria su mokinių įvertinimo rezultatus, padeda interpretuoti mokinių įsivertinimo rezultatus;

4.3. teikia asmenines ir grupines konsultacijos, kiek tai susiję su mokinio savęs pažinimu, sprendimų dėl karjeros priėmimu.

 

 Medžiagą svetainei paruošė Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo karjerai konsultantė
Asta Norkienė