Klaipėdos miesto herbas Klaipėdos miesto herbas
Klaipėdos Gedminų progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Gedminų g. 3
Klaipėda LT-94167
Įmonės kodas: 190444130

Telefonai:
raštinės (8 46) 34 61 09,
faksas (8 46) 34 59 10
El. p. mokykla@gedminai.lt


Kur mus rasti?

Dalyvaujame projektuose:


Ugdymo karjerai paslaugų vykdymas

  UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ VYKDYMO KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOJE POBŪDIS (2016 – 2017 m. m.)

KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖ
2017-2018 m. m.

 

Pirmininkė – Asta Norkienė, UK konsultantė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, 8d klasės vadovė

Nariai:

Rasa Perminienė – psichologė;

Vilma Aliubavičienė – socialinė pedagogė;

Renata Kavaliauskienė – bibliotekos vedėja;

Raminta Bakevičienė – matematikos mokytoja, 5d klasės vadovė;

Ruslana Yaburova – užsienio (rusų) kalbos vyr. mokytoja, 6B klasės vadovė;

Regina Gedmontienė – užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja metodininkė, 7E klasės vadovė.

Darbo grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Rudelis

1.UŽ UK VEIKLĄ ATSAKINGO ADMINISTRACIJOS VADOVO   Sauliaus Rudelio pagrindinės veiklos/funkcijos:

1.1. koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną savo mokykloje;

1.2. koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą savo mokykloje – aptarti su UK koordinatoriumi metinį ugdymo karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą, organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir teikti kitas karjeros paslaugas;

2. UGDYMO KARJERAI KONSULTANTĖS  Astos Norkienės pagrindinės veiklos/funkcijos:

2.1. sudaryti metinį ugdymo karjeros paslaugų teikimo planą;

2.2 konsultuoti karjeros paslaugų teikimo klausimais mokyklų mokytojus, tėvus,  su karjeros paslaugų teikimu susijusius specialistus (psichologą, spec. pedagogą);

2.2. supažindinti mokinius su ugdymo karjerai paslaugomis mokykloje, mieste, konsultuoti juos  ugdymo karjerai klausimais;

2.3. pildyti, tvarkyti, prižiūrėti mokyklos internetinės svetainės skiltį „UGDYMAS KARJERAI“

3. MOKTOJŲ, KLASĖS VADOVŲ pagrindinės veiklos/funkcijos:

3.1. integruoja ugdymą karjerai į savo dėstomus dalykus, ugdo karjeros kompetencijas susijusias su savo dėstomu dalyku; ugdo karjerai svarbias bendrąsias kompetencijas;

3.2. pagal savo veiklos sritį tam tikru mastu prisideda prie karjeros specialistams numatytų veiklų/funkcijų atlikimo;

3.3. padeda, skiria ypatingą dėmesį mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra žemas.

4. PSICHOLOGĖS Rasos Perminienės pagrindinės veiklos/funkcijos:

4.1. vesdami psichologijos kursą į jį integruoja susijusių karjeros kompetencijų ugdymą;

4.2. vykdo mokinių karjeros įvertinimą specialiomis diagnostinėmis priemonėmis, interpretuoja ir aptaria su mokinių įvertinimo rezultatus, padeda interpretuoti mokinių įsivertinimo rezultatus;

4.3. teikia asmenines ir grupines konsultacijos, kiek tai susiję su mokinio savęs pažinimu, sprendimų dėl karjeros priėmimu.

 

 Medžiagą svetainei paruošė Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo karjerai konsultantė
Asta Norkienė